Tervetuloa keskustelemaan kaupparekisterin kehittämismahdollisuuksista!

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan kaupparekisteriä koskevia kehittämistavoitteita ja yritysten rekisteröintiä koskevan lainsäädännön muutostarpeita. Työryhmän tarkoituksena on kuulla sidosryhmien näkemyksiä kaupparekisterin yleisestä kehittämistarpeesta ja kehittämisen tavoitteista. Tätä tarkoitusta varten työryhmä on laatinut väliraportin, jossa hahmoteltuihin alustaviin kehitysehdotuksiin toivomme sinulta näkemyksiä! Työryhmän väliraportti löytyy työ- ja elinkeinoministeriön kaupparekisterisivulta.

Verkkokeskustelu 19.5.-10.6.2016

Verkkokeskustelu on jaettu kolmeen aihealueeseen. Keskustelun pohjaksi kullakin aihealueella on kaupparekisterityöryhmän alustavia ehdotuksia siitä, mihin suuntaan kaupparekisteriä voisi mahdollisesti kehittää. Ota kantaa työryhmän ehdotuksiin tai tuo keskusteluun oma ehdotuksesi kaupparekisterin kehittämiseksi!

Lisätietoja tästä.


Kevennetään rekisteröintimenettelyä

Tarjotaan kaupparekisteritiedot asiakkaalle maksutta

Jatkossa kaikki tieto olisi maksutonta sähköisen rajapinnan kautta (koneluettavassa muodossa) ja sähköisestä tietopalvelusta haettuna (ml. otteet, todistukset, jotka asiakas voisi tulostaa itse). Tarkoituksena on edistää tietojen käyttöä, luoda edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle ja tehostaa hallinnon toimintaa ja lisätä sen läpinäkyvyyttä.

Kirjoittanut Työ- ja elinkeinoministeriö

äänestys

4 ääniä
4 up ääntä
0 alas ääntä
Aktiivinen

Parannetaan rekisterin luotettavuutta ja ajantasaisuutta

Lisätään rekisteriin merkityn tiedonsaantia muutoksista

Uusille ja vanhoille hallituksen jäsenille ym. lähetetään ilmoitus rekisterimerkinnän tekemisestä. Silloin vastuuhenkilöillä olisi entistä ajantasaisempi tieto rekisterimerkinnän sisällöstä. Palvelu myös nopeuttaisi oikaisun tekemistä, jos rekisterimerkintä syystä tai toisesta on väärä. Tieto lähetettäisiin sähköisesti kansalaisen asiakastilin välityksellä tai asiakkaan pyynnöstä sähköpostitse.

äänestys

1 ääni
1 up ääntä
0 alas ääntä
Aktiivinen

Kaupparekisteritietojen hyödyntäminen muissa viranomaisissa

Luovutaan lainsäädännössä olevista vaatimuksista toimittaa kaupparekisteriotteita viranomaisille

Erityislainsäädännössä olevat vaatimukset kumottaisiin ja viranomaiset hankkisivat tiedot ensisijaisesti sähköistä rajapintaa hyödyntäen. Jos kaupparekisteritietoja tarvitsevassa viranomaisessa sähköisen rajapinnan rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista, voisi viranomainen jatkossa hakea kaupparekisteritiedot sähköisen tietopalvelun (Virre) välityksellä.

äänestys

1 ääni
1 up ääntä
0 alas ääntä
Aktiivinen

Kevennetään rekisteröintimenettelyä

Mahdollistetaan asiointi sähköisten rajapintojen kautta

PRH rakentaa sähköisen rajapinnan, jonka välityksellä voidaan toimittaa kaupparekisteri-ilmoituksen sisältämät tiedot vakioluettavassa muodossa yksityisten palveluntarjoajien toimesta. Tämä mahdollistaisi uusien yksityisten asiointipalvelujen kehittymisen kaupparekisteriasioinnin yhteyteen, jolloin yksityiset palveluntarjoajat (esim. mobiilisovellusten välityksellä) voivat kerätä ja välittää tarvittavat tiedot rekisteriin. ...lisää »

äänestys

1 ääni
1 up ääntä
0 alas ääntä
Aktiivinen

Kevennetään rekisteröintimenettelyä

Ilmoitusten käsittelyä automatisoidaan

Käsittely automatisoitaisiin yksinkertaisissa asioissa, kuten yrityksen edustajia koskevissa ilmoituksissa (hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, isännöitsijä jne.) Viranomainen ei tarkastaisi tietoja, vaan muodollisesti oikein tehty ilmoitus rekisteröitäisiin automaattisesti. Tämä mahdollistaisi tietojen nopean rekisteröinnin.

äänestys

1 ääni
1 up ääntä
0 alas ääntä
Aktiivinen

Parannetaan rekisterin luotettavuutta ja ajantasaisuutta

Passiivirekisterin perustaminen

Luodaan ns. passiivirekisteri, johon elinkeinonharjoittaja voi yrityksensä helposti siirtää, jos toiminta on jäissä. Tällä tavoin saadaan ajankohtaista tietoa siitä, mitkä yritykset ovat aidosti toiminnassa. Tämä auttaisi myös ko. yrittäjää myöhemmin ottamaan helposti yrityksensä uudelleen käyttöön. Tämä yhtenä vaihtoehtona rekisterin siivousurakalle.

Kirjoittanut turoleppala

äänestys

0 ääniä
0 up ääntä
0 alas ääntä
Aktiivinen

Parannetaan rekisterin luotettavuutta ja ajantasaisuutta

Omistajamuutokset viiveellisiksi/varmmennetuiksi - ryöstöjen minimointi

Tällä hetkellä yrityksiä ryöstetään marssimalla Patentti- ja rekisterihallintoon ja tekemällä muutokset varastetuilla henkkareilla ja parilla allekirjoituksella. Pienen OY:n muutokseen tarvitaan vain väärennetty YK:n pöytäkirja, jolla valehdellaan omistajanmuutos ja/tai toimitusjohtajan muutos. Tämän jälkeen kaupparekisterin dokumenteilla kävellän pankkiin, jossa tehdään tilimuutokset ja tyjennetään firman tilit. Tämä ...lisää »

Kirjoittanut Emilia Koikkalainen

äänestys

0 ääniä
0 up ääntä
0 alas ääntä
Aktiivinen

Parannetaan rekisterin luotettavuutta ja ajantasaisuutta

Tarkistetaan rekisteristä poistamisen edellytyksiä

Kaupparekisteristä poistaminen mahdollistuu nykyisin vasta 10 vuoden toimimattomuuden jälkeen, joten rekisterissä on paljon tosiasiassa toimimattomia yrityksiä. Vaikka tästä ei aiheudu suurta haittaa, liittyy toimimattomiin yrityksiin erilaisia riskejä. Rekisteristä poistaminen voisi jatkossa tapahtua nopeammin. Lisäksi voitaisiin tarkastella yritysten purkamisedellytyksiä erityisesti pienten yritysten kannalta.

Kirjoittanut Työ- ja elinkeinoministeriö

äänestys

0 ääniä
0 up ääntä
0 alas ääntä
Aktiivinen

Parannetaan rekisterin luotettavuutta ja ajantasaisuutta

Annetaan PRH:lle valtuudet korjauttaa vanha tai virheellinen tieto

Kaupparekisterissä on noin 140 000 vanhaa rekisterimerkintää henkilöistä, joille ei ole merkitty henkilötunnusta. Merkinnät koskevat 40 000 yritystä ja ne on tehty ennen vuotta 1994. Nämä henkilötunnukset kerättäisiin nyt rekisteriin, koska tällainen henkilö ei pysty tekemään sähköistä ilmoitusta eivätkä tiedoissa tapahtuneet muutokset päivity väestötietojärjestelmästä. Lisäksi PRH:lle annettaisiin oikeus edellyttää ...lisää »

äänestys

0 ääniä
0 up ääntä
0 alas ääntä
Aktiivinen

Parannetaan rekisterin luotettavuutta ja ajantasaisuutta

Yritys vahvistaa jatkossa rekisteritietojen oikeellisuuden vuosittain

Tilinpäätösilmoituksen tai veroilmoituksen yhteydessä PRH:n asiakkaalle näytettäisiin sähköisessä asiointipalvelussa yrityksen ajantasaiset rekisteritiedot. Tiedot vahvistettaisiin ilmoituksen tekemisen yhteydessä. Tietojen vahvistaminen koskisi vain yrityksiä, jotka ovat velvollisia ilmoittamaan tilinpäätöksen rekisteröitäväksi, eli esimerkiksi osakeyhtiöitä, mutta ei yksityisiä elinkeinonharjoittajia.

äänestys

0 ääniä
0 up ääntä
0 alas ääntä
Aktiivinen

Kaupparekisteritietojen hyödyntäminen muissa viranomaisissa

Viranomaiset päivittävät rekisteritietonsa suoraan PRH:sta

Viranomaisrekisterit käyttävät yrityksen yksilöimiseen y-tunnusta, jolloin yrityksen perustiedot voitaisiin päivittää PRH:n rekisteristä kansallista palveluväylää hyödyntäen automaattisesti. Viranomaisille annettaisiin lisäksi käyttäjätunnukset PRH:n sähköiseen tietopalveluun, jossa ajantasaisia rekisteritietoja voidaan tarkastella maksutta.

äänestys

0 ääniä
0 up ääntä
0 alas ääntä
Aktiivinen

Kevennetään rekisteröintimenettelyä

Kaupparekisterin rahoitus

Kaupparekisteri rahoitetaan nykyisin käsittely- ja tietopalvelumaksuilla. Toinen mahdollisuus olisi periä vuosimaksua, joka kattaisi yleisimmät ilmoitukset rekisteriin sekä ilmaisen tietopalvelun. Periaatteessa kaupparekisteriä voitaisiin rahoittaa myös budjettivaroin, tai rahoitus voi koostua edellisten erilaisista yhdistelmistä. Kun kaupparekisterin tehtävät muuttuvat, niin vastaavasti kaupparekisterin kulurakenne muuttuu. ...lisää »

äänestys

0 ääniä
0 up ääntä
0 alas ääntä
Aktiivinen

Kevennetään rekisteröintimenettelyä

Helpotetaan toiminimen rekisteröintiä ja kumoamista

Asiakkaalle tarjotaan jatkossa vastaavat hakuohjelmat, jotka viranomaisella on käytössä toiminimen tutkimisessa, jotta nimen rekisteröintikelpoisuutta voi tutkia itse ennen ilmoituksen jättämistä. Jatkossakin PRH tutkii toiminimen rekisteröintiedellytykset. Näin yksinoikeus pysyy varmemmin voimassa, mikä suojaa aloittavaa yrittäjää ja vähentää jälkikäteisiä riitoja. Lisäksi mahdollistetaan toiminimen hallinnollinen kumoaminen. ...lisää »

äänestys

0 ääniä
0 up ääntä
0 alas ääntä
Aktiivinen

Kevennetään rekisteröintimenettelyä

Siirrytään vähitellen kokonaan sähköiseen asiointiin

Sähköinen asiointi yleistyy jatkuvasti ja yhä useammalla on käytössään siihen tarvittavat laitteet ja tunnistautumisvälineet. Sähköisessä ilmoittamisessa pyritään 100 % käyttöasteeseen. Tilinpäätöksissä pyritään siihen, että ilmoitukset tehdään kattavasti XBRL-muodossa. Sähköiseen asiointiin siirrytään vaiheittain niin, että (1) ensin otetaan käyttöön sähköisen asioinnin mahdollistavat palvelut, (2) muutetaan hinnoittelu ...lisää »

äänestys

0 ääniä
0 up ääntä
0 alas ääntä
Aktiivinen

Kevennetään rekisteröintimenettelyä

Liitteiden määrää vähennetään

Kun ilmoitus tehdään sähköisesti ja perustuu tunnistamiseen, voidaan ilmoitukseen liitettävien asiakirjojen määrää vähentää. Liitteiden vähentäminen voisi ilmoituksesta riippuen koskea mm. pöytäkirjoja, kuitteja ja yrityksen päätöksiä. Lisäksi luovuttaisiin elinkeinolupien toimittamisesta kaupparekisteriin. Eräät asiakirjat kuten osakeyhtiön perustamissopimus ja yhtiöjärjestys olisi jatkossakin laadittava.

Kirjoittanut Työ- ja elinkeinoministeriö

äänestys

0 ääniä
0 up ääntä
0 alas ääntä
Aktiivinen

Parannetaan rekisterin luotettavuutta ja ajantasaisuutta

Elinkeinoharjoittajan osoitetietojeen pakollisen julkisuuden muutos

Elinkeinoharjoittajat joutuvat, kuten muutkin yritykset, julkistamaan osoitetietonsa. Useassa tapauksessa tämä osoite on yrittäjän kotiosoite, mikäli hän ei vuokraa toiminnalleen erillistä tilaa. Vähän tienaaville yrityksille postilokerot ovat hintavia ja post restante on käytännössä hidas. Osoitetiedot voisivat olla näkyvissä vain viranomaisille, kuten verohallinto, jonka on pakko saada posti perille.

Kirjoittanut SThure

äänestys

0 ääniä
0 up ääntä
0 alas ääntä
Aktiivinen

Näytetään kaikki 18 Ehdotukset